Về chúng tôi

VỀ NGÔI TRƯỜNG KHAI PHÓNG

Định nghĩa

Có rất nhiều đinh nghĩa về “Khai Phóng” trên thế giới, nhưng khi chưa đặt trên nền tảng thấu hiểu sâu sắc về tâm linh thì không bao giờ có thể thực sự “Khai Phóng”.

Đối với Ngôi Trường Khai Phóng, thì “Khai Phóng” có nghĩa là:

Khai Phóng = Khai + Phóng

Trong đó:

Khai = Khai Minh. “Minh” là minh triết, ánh sáng của trí huệ, tình thương, là sự thật, và chân lý. “Khai” giống như khai mở, khai phát, biết được. “Khai Minh” là Biết Được Sự Thật, Sống Với Sự Thật.

Phóng = Giải Phóng. “Giải Phóng” để trở thành con người của Tự Do, không còn là con người Nô Lệ như trước kia.

Vậy, “Khai Phóng” là: “Biết được Sự Thật. Sống với Sự Thật. Để trở nên Tự Do Thật Sự”.

Hay: “Tự Do thực sự khi và chỉ khi biết được Sự Thật thực sự”.

Ngôi Trường Khai Phóng được sáng lập để thực sự mang lại giá trị của sự “Khai Phóng” bên trong mỗi chúng ta.

Sứ mệnh

Thức tỉnh vũ trụ bên trong

Bên trong mỗi chúng ta là một Tiểu Vũ Trụ, cũng vĩ đại như cả Đại Vũ Trụ này vậy.

Giác ngộ có nghĩa là thấu hiểu bản thân, ta sẽ thấu hiểu toàn thể vũ trụ này.

Ngôi Trường Khai Phóng sinh ra để đồng hành cùng bạn với sứ mệnh đó, giúp bạn “Thức tỉnh Vũ trụ Bên trong”, để bạn tự khai phóng chính mình, phát triển phẩm chất và thành toàn Hành Trình Tiến Hoá của chính mình.

Tầm nhìn

Trở thành ngọn cờ đồng hành cùng sự thức tỉnh, khai phóng và tiến hoá của Việt Nam, của Nhân Loại.

Giá trị

Khai phóng: Tự do thực sự bởi Sự Thật và Trí Tuệ

Tình yêu thương thật sự: Tình yêu là động lực lớn nhất của Vũ Trụ

Kiến tạo hoà bình: Mang lại sự Cân Bằng & Bình An bên trong mỗi cá nhân, cũng như toàn thể xã hội, dựa trên nền tảng của Công Lý Thiêng Liêng

Dẫn dắt sự Chuyển Hoá: Tất cả là Bài Học để Tiến Hoá

Thức tỉnh & Thành toàn: Thức tỉnh bản thân, thức tỉnh người khác, và thành toàn Hành Trình Tâm Thức của chúng ta